تبلیغات
* بیکارستان * - اگه كریستوف كلمب ازدواج كرده بود !
* بیکارستان *
زنده باد بیکاری !!